50th記念誌
Memorial magazine
2019
Project Manager: Kimiyasu Sano
Art Direction:Masakatsu Tashiro
Design: Masakatsu Tashiro/Kotaro Numata
Copywritting: Sakiko Fukushima
Photographer:Akira Endo
Client: 幸楽輸送株式会社